Expand Cut Tags

No cut tags
boletus_egoist: (Default)
[personal profile] boletus_egoist
Життя плине наразі швидше, а спокою стає дедалі менше. Це є цікавим і непаганим. Але істотно збільшує шанси поповнити своїм бувшим тілом неживу матерію. Тобто зненацька здихнути.

5cremation

В доповнення до сказаного раніше про своє поховання.

Я переглянув сучасні закони України і не знайшов прямої заборони розвіювати кремаційний попіл будь де. Такшо після моєї смерті робимо наступне:
1. Не носимося з моїм бувшим тілом як з писаною торбою. Даємо всі дозволи на розтини  і все таке інше. Нема там про шо переживати.
2. Якнайшвидше оформлюємо всі папери.
3. Бігом біжимо до крематорію, відганяючи всіх попів всіх релігій. Хто буде плакати - ображуся. Одна-дві сльози - норм. Більше - не треба.
4. Швиденько кремуємо тушку і забираємо попіл собі. Так, урну з попілом видають рідним на руки. Можете пообіцяти, шо десь його там хочте поховати.
5. Ставим урну на булькон, в гараж чи ще кудись.
6. Коли матимете час та натхнення - несемо ту урну самі, або віддаємо друзям-туристам. Хай несуть її в Карпати, або вивезуть на середину річки і висиплять з гори по вітру, або в річку. Хай наприклад в Десну. Урну можна розбити в тому ж місці. Або з Попа Івана Чорногірського за вітром - ой там гарненно полетить. Якщо буде змога - призначте Льошу Ткаченко відповідальним. Він все зробить як треба. Хай несе на Піп Іван.

Не бійтеся. Це не є протизаконним. За це нічного не буде. В урні не буде кісток, зубів чи чогось іншого. В київському крематорії попіл після кремації перемелюють. Має бути приблизно так як на пікчі.

Всім щастя!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

boletus_egoist: (Default)
boletus_egoist

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
1617 1819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Page generated Sep. 21st, 2017 01:34 am
Powered by Dreamwidth Studios