Expand Cut Tags

No cut tags
boletus_egoist: (Default)
[personal profile] boletus_egoist
10 мільйонів років тому десь у центральній африці певна популяція мавпоподібних істот - гомінід остаточно встала на задні лапи. 10 мільйонів років тому, ми, людство почали свій шлях. Ми не стали одразу тикими, як є. Зародилося, розквітло і вимерло декілька видів людей, останній з яких - Неандертальці, що остаточно зникли приблизно 25 тисяч років тому.
Ми не зважаємо на еволюцію. Нам здається, шо вона повільна, як рух континетнів.
Але вдумайтеся п’ятсот тисяч поколінь знадобилося для того, щоб з цього:
Картинки по запросу шимпанзе
виникло це:


Всього 500 000 поколінь. Як на мене це багато, але доволі збагненно.

Можна порівняти ще одне: 25 000 років тому. Тобто всього 1250 поколінь тому ви могли піти і зустріти в лісі людину іншого виду:


1250 поколінь тому. Це здається не так давно. Не було геть нічого, не було Німеччини, Риму, навіть Єгипту не було. Була дика природа, стада тварин і два виду, ОКРЕМИХ ДВА ВИДУ людей. Вдумайтеся.*
До біса ваші АйФони, Лехуси і навіть Інтернет. Я шось так приголомшений, усвідомивши плин еволюції.
Я - частка всесвіту, що бере початок у Безмежному порядку, що породив перше покоління зірок. З елементів, зароджених в тих зірках складаюся. Вношу своє в розбудову хаоса, що ся рухає в пітьму повного безладу, що межує з Бовним порядком.
Це прекрасно!!!

---
*Українці звісно були. Бо вони є від часів Великого вибуху. І я це серйозно.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

boletus_egoist: (Default)
boletus_egoist

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
1617 1819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Page generated Sep. 21st, 2017 01:37 am
Powered by Dreamwidth Studios